Hudební obor

Hudební obor je největší složkou ZUŠ Roztoky. V současnosti jej navštěvuje kolem 230 žáků. Výuka probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem.

Přípravné studium

Přípravná hudební výchova (PHV)

Přípravná hudební výchova je vedena Dušanem Růžičkou, který dětem předává své zkušenosti z dráhy sólového zpěváka našich předních operních scén. Některé děti začínají s výukou hry na hudební nástroj až ve II. pololetí PHV. První pololetí je tedy zaměřeno na rozvíjení přirozené muzikálnosti a hudebně rytmického cítění. Je také nutné nenásilnou formou seznámit žáky se základními hudebními pojmy. Základem výuky ovšem především zůstává zvládnutí orientace při čtení not v houslovém klíči v tónině C dur. Výuka probíhá zábavnou formou. K tomu volí učitel různé druhy soutěží a hudebních her, ve kterých mohou uspět i děti méně zdatné.

Základní studium

Hudební nauka (HN) 1. – 5. ročník

Hudební nauka má na naší škole výbornou úroveň díky zkušené a kreativní učitelce MgA. Aleně Pavlíkové, emeritní členky sboru Národního divadla. Děti její hodiny rády navštěvují. V prvním ročníku pokračují děti v upevňování základů získaných v PHV, rozvíjí se jejich intonační představivost formou různých národních, dětských i populárních písní. V dalších letech pokračují žáci v získávání všeobecných i odborných hudebních vědomostí. Pedagog upevňuje jejich růst formou testů a úkolů ze cvičných sešitů.

Pestrost výuky je umocněna zařazováním hudebních her, poslechy reprodukované hudby, diaprojekcí a sledováním koncertů a hudebních představení na videu. Tím si žáci rozšiřují hudební i kulturní obzory.

Strunné nástroje

Smyčcové oddělení

Housle

Hra na smyčcové nástroje je mimořádně obtížná zejména na začátku studia. Na malé děti jsou kladeny vysoké požadavky na trpělivost při cvičení a intonaci. Štěpán Sklenička, který hře na housle v naší škole vyučuje má před sebou složitý úkol získat žáky pro náročnou práci. Mnozí z nich jsou zapojeni do práce v Komorním orchestru ZUŠ, který během posledních let zaznamenal veliký rozvoj. Dalším učitelem je Václav Sloup, který kromě sólového nástroje klade důraz na komorní hru různých žánrů.

Violoncello

Hru na violoncello vyučuje MgA. Marie Součková.

Drnkací oddělení

Kytara

Hře na kytaru učí Marek Šaar. Jeho žáci zaznamenali řadu úspěchů na různých typech soutěží.

Žáci prohlubují  své dovednosti v Komorním orchestru ZUŠ.  Vliv hry v orchestru je zpětně vidět i při samotné výuce nástroje a komorní hry. Děti se pravidelně prezentují na koncertech a dalších akcích školy sólovým a orchestrálním vystoupením, i komorní hrou (dua, tria, doprovody s flétnou).

Elektrofonická kytara 

Elektrofonickou  kytaru vyučuje na naší škole Václav Sloup. Výsledky své práce předvádí jeho žáci na veřejných akcích školy (Roztocký babylon)

Klávesové nástroje

Klavír

Hru na klavír učí na naší škole Monika Fukasová, Iryna Sarabun, Zuzana Ajmová, MgA. Josef Štefan a M.Mus.Lukáš Olejník. Klavírní oddělení má na naší škole velkou tradici a stále si drží dobrou úroveň. Je velkou výhodou, že každý z učitelů je svým zaměřením odlišný a má také rozdílné metody výuky. Mezi učiteli i přes tyto odlišnostmi panuje kolegiální, přátelská atmosféra, výměna zkušeností a sdělování informací o výuce.

Dechové nástroje

Dechové nástroje vícehlasé

Akordeon

Akordeon učí na naší škole Monika Fukasová. Akordeon je nástroj, který v průběhu posledních patnácti let téměř vymizel ze základních uměleckých škol. Výjimkou není ani okres Praha západ, kde je naše škola jedna z mála, která výuku hry na akordeon nabízí. Žáci úspěšně reprezentují školu při soutěžích ZUŠ.

Dechové nástroje dřevěné

Zobcové flétny

Zobcová flétna sopránová je vhodným a žádaným nástrojem pro elementární výuku dětí už ve věku 5-6 let jako přípravný nástroj pro všechny dechové nástroje a také jako odrazový „hudební můstek“ pro některé nástroje další (např. violoncello). Zobcovou flétnu učí na naší ZUŠ renomovaná učitelka Hana Šulcová,  Marie Rozsypalová a Tomáš Kalous, člen orchestru Národního divadla.

Při výuce děti získávají schopnost správně dýchat a manuálně zvládat tento nástroj. Žáci rychle dosáhnou možnost společné souhry, čímž se tříbí jejich hudební sluch, smysl pro rytmus a schopnost harmonického myšlení.

Příčná flétna

Hru na příčnou flétnu vyučují v naší škole Hana Šulcová,  Marie Rozsypalová a Tomáš Kalous. Příčná flétna patří mezi dechové nastroje, na které většina žáků zpravidla přestupuje po předešlé dvou až čtyřleté hře na zobcovou flétnu. Předpokladem u těchto žáků jsou již zažité správné návyky dýchání a rozvinuté základní rytmické a hudební cítění. Hra na zobcovou flétnu není ovšem podmínkou ke hře na flétnu příčnou a je možné začít bez předešlé přípravy ve věku deseti až dvanácti let podle fyzických dispozic, rytmicko – hudebního cítění a všeobecných předpokladů k dalšímu hudebnímu vzdělávání. Do Komorního orchestru ZUŠ připravují učitelé i hráče na příčnou flétnu, kteří se stali nedílnou součást dechové sekce orchestru.

Klarinet

Klarinet učí na naší škole ředitel MgA. Bohumír Šlégl. Žáci přichází většinou s předchozí průpravou na zobcovou flétnu. Děti začínají hrát většinou po desátém roku věku (vyvinutý chrup, fyzické dispozice) obdobně jako u jiných dechových nástrojů. Žáci se realizují nejen v sólové, ale i v komorní hře (dua, tria, kvartety, kombinace s jinými nástroji). Také v komorním orchestru tvoří důležitou složku v dechové skupině. Své uplatnění najdou také při hře v dechovém orchestru.

Saxofony

Hru na saxofon učí na ZUŠ BcA. Marta Schäferová. Saxofon (soprán, alt, tenor) se začíná vyučovat vzhledem k fyzické náročnosti o něco později, než jiné dechové nástroje.

Dechové nástroje žesťové

V žesťovém oddělení dechových nástrojů se vyučuje hře na trubku, lesní roh, pozoun a tubu.

Trubka

Hru na trubku vyučuje Josef Pluhař, člen Hudby hradní stráže.

Lesní roh

Lesní roh vyučuje MgA. Josef Otrhálek, člen Ústřední hudby AČR

Pozoun

Pozoun na naší škole vyučuje od února 2024 MgA. Tomáš Bialko, člen Orchestru hl. města Prahy FOK

Specifickou vlastností těchto nástrojů je, že nemají žádný plátek ani strojek (jako u dřevěných nástrojů), který by vydával zvuk ale tón tvoří sám hráč kmitáním rtů v nátrubku. Dalším důležitým předpokladem je určitá fyzická vyspělost žáka, aby dokázal svůj nástroj bez problémů udržet a také vyvinutý chrup, protože o zuby se opírá nátrubek. Když je dítě ještě malé a chce hrát na dechový nástroj, má možnost začít se učit nejprve na zobcovou flétnu a potom časem přejít na zvolený žesťový nástroj. Také žesťové nástroje tvoří různá komorní uskupení.

Pěvecké oddělení

Pěvecká hlasová výchova

Pěveckou hlasovou výchovu učí Dušan Růžička a MgA. Alena Pavlíková. Své třídy má početně velmi dobře naplněné. V nižších ročnících pracují děti ve skupinových výukách a ve sborovém zpěvu. Individuální výuku zvanou Pěvecká hlasová výchova studují děti starší nebo výjimečně hlasově nadané.

Komorní orchestr

Z malého několikačlenného souboru, který působil na naší škole se vyvinul komorní orchestr čítající 20-25 hráčů. Orchestr nemá typické složení smyčců, kromě houslí a violoncel zde hraje velká skupina kytar. Dechová skupina je variabilní, podle momentální situace a repertoáru. Uměleckým vedoucím je Štěpán Sklenička. Jeho zapálení pro věc, vnitřní charizma, kterým přesvědčuje hráče k hraničním výkonům a jeho schopnosti aranžérské jsou zárukou zdárného vývoje. V neposlední řadě je také nutno vyzdvihnout práci pedagogů jednotlivých nástrojů, kteří připravují žáky na hodinách a spolupráci pěveckého sboru, které kvalitu výkonů Komorního orchestru umocňují.