Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

 1. Název

Základní umělecká škola Roztoky, okres Praha-západ, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací, který:

 • je zřízen Městem Roztoky, IČ: 00241610, se sídlem nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, viz stránky zřizovatele.
 • je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazen do sítě škol a školských zařízení ČR viz školský rejstřík,
 • je samostatný právní subjekt zapsaný v obchodním rejstříku, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem a podmínkami činností vymezenými ve zřizovací listině, viz obchodní rejstřík
 • je v souladu s § 179 odst. 5 bod a) školského zákona zřízen za účelem poskytování základního uměleckého vzdělávání dle školského zákona a vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Organizační struktura

Statutárním orgánem školy je ředitel.

Škola vykonává činnost základní umělecké školy.

 

 1. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Jungmannova 143, 252 63 Roztoky (sídlo)

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Jungmannova 143, 252 63 Roztoky (sídlo)

Jungmannova 1020, 252 63 Roztoky (odloučené pracoviště)

 

Úřední hodiny:

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) určených pro osobní návštěvu nejsou vymezené.

Provozní doba: PO-PÁ od 13.00 do 18.00 hodin

Telefonní čísla:

+420 220 910 751 (ředitelna)

Čísla faxu: není faxové spojení.

Adresa internetových stránek: www.zusroztoky.cz

Adresa podatelny: Jungmannova 143, 252 63 Roztoky

Elektronická adresa podatelny: info@zusroztoky.cz

Datová schránka: 5i7mvcm

 

 1. Případné platby lze poukázat:

Hlavní účet ZUŠ (platby školného): 390868349/0800

 

 1. IČ:

75030756

 

 1. DIČ:

nejsme plátci DPH

 

 1. Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů:

Ostatní dokumentace školy je k dispozici v listinné podobě v ředitelně ZUŠ.

 

Rozpočet:

 

 1. Žádosti o informace:

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně prostřednictvím emailu školy: info@zusroztoky.cz či datovou schránkou.

Povinným subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace, je ředitel školy.

 

 1. Příjem žádostí a další podání

Příjem žádostí a dalších podání lze podat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitele základní umělecké školy v kontaktním místě Jungmannova 143, 252 63 Roztoky, nebo na emailu školy: info@zusroztoky.cz či datovou schránkou.

Portál veřejné správy

Stránky Ministerstva školství

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení nebo od marného uplynutí pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené předpisy jsou k dispozici na portálu veřejné správy, případně stránkách Ministerstva školství.

 

Vydané právní předpisy:

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice) a jiná opatření. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v ředitelně ZUŠ.

 

 12. Úhrady za poskytování informací

Ředitel školy je v souvislosti s poskytováním informací oprávněný/á žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. Ředitel školy může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Úhrada je příjmem školy.

Sazebník úhrad za poskytování informací je k dispozici na stránkách zřizovatele.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: není vydáno

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytovány žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.  Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023

15. Informace o zpracovávání osobních údajů dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů, ve            znění pozdějších předpisů

Základní umělecká škola Roztoky, okres Praha-západ, příspěvková organizace (dále jen „ZUŠ“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Informace subjektům: