Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

 1. Název

Základní umělecká škola Roztoky, okres Praha-západ, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací, který:

 • je zřízen Městem Roztoky, IČ: 00241610, se sídlem nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, viz stránky zřizovatele.
 • je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazen do sítě škol a školských zařízení ČR viz školský rejstřík,
 • je samostatný právní subjekt zapsaný v obchodním rejstříku, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem a podmínkami činností vymezenými ve zřizovací listině, viz obchodní rejstřík
 • je v souladu s § 179 odst. 5 bod a) školského zákona zřízen za účelem poskytování základního uměleckého vzdělávání dle školského zákona a vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Organizační struktura

Statutárním orgánem školy je ředitel.

Škola vykonává činnost základní umělecké školy.

 

 1. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Jungmannova 143, 252 63 Roztoky (sídlo)

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Jungmannova 143, 252 63 Roztoky (sídlo)

Jungmannova 1020, 252 63 Roztoky (odloučené pracoviště)

 

Úřední hodiny:

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) určených pro osobní návštěvu nejsou vymezené.

Provozní doba: PO-PÁ od 13.00 do 18.00 hodin

Telefonní čísla:

+420 220 910 751 (ředitelna)

Čísla faxu: není faxové spojení.

Adresa internetových stránek: www.zusroztoky.cz

Adresa podatelny: Jungmannova 143, 252 63 Roztoky

Elektronická adresa podatelny: info@zusroztoky.cz

Datová schránka: 5i7mvcm

 

 1. Případné platby lze poukázat:

Hlavní účet ZUŠ (platby školného): 390868349/0800

 

 1. IČ:

75030756

 

 1. DIČ:

nejsme plátci DPH

 

 1. Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů:

Ostatní dokumentace školy je k dispozici v listinné podobě v ředitelně ZUŠ.

 

Rozpočet:

 

 1. Žádosti o informace:

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně prostřednictvím emailu školy: info@zusroztoky.cz či datovou schránkou.

Povinným subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace, je ředitel školy.

 

 1. Příjem žádostí a další podání

Příjem žádostí a dalších podání lze podat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitele základní umělecké školy v kontaktním místě Jungmannova 143, 252 63 Roztoky, nebo na emailu školy: info@zusroztoky.cz či datovou schránkou.

Portál veřejné správy

Stránky Ministerstva školství

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení nebo od marného uplynutí pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené předpisy jsou k dispozici na portálu veřejné správy, případně stránkách Ministerstva školství.

 

Vydané právní předpisy:

Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice) a jiná opatření. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v ředitelně ZUŠ.

 

 12. Úhrady za poskytování informací

Ředitel školy je v souvislosti s poskytováním informací oprávněný/á žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli. Ředitel školy může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Úhrada je příjmem školy.

Sazebník úhrad za poskytování informací je k dispozici na stránkách zřizovatele.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: není vydáno

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytovány žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.  Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

15. Informace o zpracovávání osobních údajů dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů, ve            znění pozdějších předpisů

Základní umělecká škola Roztoky, okres Praha-západ, příspěvková organizace (dále jen „ZUŠ“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Informace subjektům: